SQL (анг. Structured Query Language мак. структуриран прашален јазик) — доменски специфичен програмски јазик користен во програмирањето и дизајниран за управување со податоци чувани во систем за управување со релациони бази на податоци, или за процесирање на проток во систем за управување со проток на релациони податоци. Практично се користи за справување со структурирани податоци, односно податоци кои претставуваат релации меѓу ентитети и променливи.