Отвори го главното мени

Цитологија (клеточна биологија) — наука која ги проучува градбата и функцијата на клетката. Зборот цитологија доаѓа од грчките зборовите citos (kytos) = клетка и logos = наука. Со помош на микроскоп може да се видат физичките својства на клетката, животниот циклус, поделбата на клетката, физиологијата и комуницирањето на клетките меѓу себе.

Поделба на клеткаУреди

Клетките се делат на прокартотски и еукариотски клетки. Прокариотските клетки имаат поедноставна градба од еукариотските клетки. Немаат вистинско јадро туку јадренце во кое се среќава ДНК без хистонски протеини. Генетскиот материјал (ДНК и РНК) не е одвоен со мембрана туку е во допир со надворешната средина на клетката додека кај еукариотска клетка генетскиот материјал е заграден со мембрана. Мембраните кај еукариотската клетка имаат важна улога во структурата на различни органели. Органели се интрацелуларни структури кои имаат прецизна одредена функција во клетката паралелно со органите што имаат јасно одредени функции во организмот.

Надворешни врскиУреди

Поврзани изданијаУреди