Циклусот на уреата (познат и како орнитински циклус) е циклус на биохемиски реакции кои се случуваат кај голем број на животни, вклучувајќи го и човекот, при што се добива уреа ((NH2)2CO) од амонијак (NH3). Овој циклус е откриен од страна на Ханс Адолф Кребс и Курт Хенселајт во 1932 година, пет години пред откривањето на циклусот на лимонска киселина. Кај цицачите, циклусот на уреа се случува главно во црниот дроб, и помалку во бубрезите.

Петте реакции кои го сочинуваат циклусот на уреа. Првите две се одвиваат во митохондриите, додека останатите три се одвиваат во цитозолот.

Реакции уреди

Реакции во циклусот на урејата
Чекор Реактанти Производи Катализирано од Место
1 NH4+ + HCO3 + 2ATP карбамоил фосфат + 2ADP + Pi CPS1 митохондрии
2 карбамоил фосфат + орнитин цитрулин + Pi OTC митохондрии
3 цитрулин + аспартат + ATP аргининосукцинат + AMP + PPi ASS цитозол
4 аргининосукцинат Arg + фумарат ASL цитозол
5 Arg + H2O орнитин + уреа ARG1 цитозол