Во медицината овој термин означува

1. Долго присуство на болеста (спротивно од акутен)
2. Бавен тек на развивање на карактеристичните симптоми за болеста

Овој израз означува дека некоја болеста е долго време присутна, а за да ја наречеме болеста хронична потребно е да помине извесен период, кој кај секоја болест е различен. На пример хроничен бронхитис имаме доколку имаме кашлица со искашлување најмалку 3 месеци во годината, 2 години по ред. Синусутисот е хронични кога симптомите траат повеќе од 12 недели итн.

Поврзано уреди