Хрватски месеци

Хрватските месеци кои се користат со грегоријанскиот календар од хрватите се разликуваат од латинските имиња на месеците во другите земји бидејќи се зачувани во нивниот црковнословенски облик, исто како традиционалните македонски месеци (дадени за споредба), иако може да се види дека постојат ззначајни разлики:

Бр. Латински Македонски
(современо)
Хрватски Македонски
(традиционално)
Значење
1 Ianuarius јануари siječanj коложег месец на сечењето (дрва)
2 Februarius февруари veljača сечко проименлив месец
3 Martius март оžujak цутар месец на лежење
4 Aprilis април travanj тревен тревен месец
5 Maius мај svibanj косар месец на пупките
6 Iunius јуни lipanj жетвар месец на липата
7 Iulius јули srpanj златец месец на жнеењето
8 Augustus август kolovoz житар месец на жетва
9 September септември rujan гроздобер месец на зреењето
10 October октомври listopad листопад месец на паѓањето на лисја
11 November ноември studeni студен студен месец
12 December декември prosinac снежник почетокот на греењето на сонцето


ПоврзаноУреди