Хистологија

(Пренасочено од Хистолог)

Хистологија (грчки: histos- ткиво) е наука која ги изучува морфолошките, функционалните и еволутивните закономерности на ткивата.

Обоен хистолошки препарат, кој се наоѓа на предметно стакло, покриен со покривно стакло, поставен на светлосен микроскоп.