Фреквенција (статистика)

Во статистиката, фреквенцијата претставува колку пати пооделните модалитети на белегот се јавуваат внатре во набљудуваната статистичка маса.

Видови фреквенцииУреди

Апсолутната фрекванција (fi) покажува колку пати една одредена вредност се појавува во статистичката популација. Збирот на апсолутните фреквенции е еднаков на вкупниот број на податоци (N).

f1 + f2 + f3 +...+ fn, Σfi = N

Релативната фреквенција претставува однос помеѓу фреквенцијата на одделниот модалитет на белегот (fi) и вкупниот број единици на масата (Σfi). Таа може да се изрази во проценти и се означува со ni, а збирот на релативните фреквенции е еднаков на 1.

ni = fi/Σfi

Кумулативната фрекванција (Fi) го покажува местото (позицијата) на секоја вредност на белегот.

Релативно-кумулативната фреквенција е количник помеѓу кумулативната фреквенција на одредена вредност и вкупниот број на податоци. Таа може да се изрази како процент.

ПримерУреди

Набљудувани се најтоплите дневни температури во текот на месец јуни 2012година:

32, 31, 28, 29, 33, 32, 31, 30, 31, 31, 27, 28, 29, 30, 32, 31, 31, 30, 30, 29, 29, 30, 30, 31, 30, 31, 34, 33, 33, 29, 29

xi fi Fi ni Ni
27 1 1 0.032 0.032
28 2 3 0.065 0.097
29 6 9 0.194 0.290
30 7 16 0.226 0.0516
31 8 24 0.258 0.774
32 3 27 0.097 0.871
33 3 30 0.097 0.968
34 1 31 0.032 1
Σ 31 1

Во првата колона прикажани се дневните темпрератури почнувајќи од најниската до највисоката. Во втората се наоѓаат апсолутните фреквенции, а потоа во третата изностот на кумулативните фреквенции. Четвртата колона ги прикажува релативнините фреквенции и на крајот може да се согледа збирот на апсолутните фреквенции.

Табела на фреквенцииУреди

Табела на фреквенција се состои од вредносни податоци подредени според нивната големина и нивните соодветни фреквенции.

ПримерУреди

Оценките по предметот статистика на 20 студенти се следниве:

6 7 5 7 7 8 7 6 9 7 2 10 6 8 8 9 5 6 4 8

Нивното прикажување во табела се одвива низ следниве чекори:

чекор 1 Табелата се состои од две колони. Во првата колона прикажани се оценките на студентите по предметот статистика почнувајќи од најниската до највисоката.

оценка фреквенција
4
5
6
7
8
9
10

чекор 2 Се врши пребројуваље колку пати се повторува една иста вредност т.е колку од студентите имаат иста оценка.


чекор 3 Сумираните податоци се внесуваат во колоната за фреквенции.

оценка фреквенција
4 2
5 2
6 4
7 5
8 4
9 2
10 1

Групни интервалиУреди

Кога располагаме со голем број податоци, постапката за изработка на табела на фреквенции е малку посложена. Со помош на Стургесовото правило се одредуваат големината и бројот на интервалите.

ХистограмУреди

Хистограм е најкорисен начин преку кој најдобро може да се воочат фреквенциите. Тој претставува графички приказ на статистичките податоци со помош на геометриски фигури.

ЛитератураУреди

  • д-р Славе Ристески, д-р Драган Тевдовски (IV издание Скопје, 2010): Статистика за бизнис и економија.
  • Betty Thorne, William Carlson and Paul Newbold (2012, Hardcover, Revised): Statistics for Business and Economics.