Филозофија на математиката

Филозофија на математиката — гранка на филозофијата на науката која се обидува да одговори на сите прашања врзани за основите на математиката. Сретнуваме прашања од следниов вид: дали е математиката неопходна?, зошто математиката е корисна и успешна во опишувањето на природата?, во која смисла, можеме да кажеме дека математичките ентитети постојат? и како ја одредуваме вредноста на вистинитост на еден математички исказ?.

Principia Mathematica, едно од најбитните дела на филозофијата на математиката.

Различните одговори на овие прашања се распределуваат во различни мисловни школи, меѓу кои најистакнати се:


Наводи

уреди