Конструктивизам претставува критичност, самокритичност и темелност со цел исполнување на личните визии и истовремено позитивен пристап кон мислењата, визиите и активностите на другиот.

Жан Пјаже, основач на конструктивизмот