Филогенијата или филогенеза е процесот на развитокот на еден одреден вид во целина.