Фиксни трошоци

Деловни или трошоци на работењето кои што се фиксни и не се под влијание на зголемувањето или намалувањето на обемот на производство. Фиксни- Фиксните трошоци остануваат исти во непроменети износи бев оглед на производството на добра и услуги расте или се намалува