Усна историја

историграфска дисциплина

Усна историја — историја претставена вид на раскажување или сеќавања на постари лица.