Тремиз е златна монета со вредност 1/3 од солидот, чие ковање во 383 г. го вовел царот Теодосиј I Велики (379-395).Просечната тежина на оваа златна монета изнесувала околу 1,5 гр.