Тремиз е златна монета со вредност 1/3 од солидот, чие ковање во 383 г. го вовел императорот Теодосиј I Велики (379-395). Просечната тежина на оваа златна монета изнесувала околу 1,5 гр.

Тремиз од Цариград од второто владеење на Зенон.