Трансфер на знаење

Трансфер на знаење — размена на информации преку формална и неформална комуникација.

Трансфер на знаење, икона од Проектот за именки.