Титрацијата, исто така позната како титриметрија, е лабораториска метода во квантитативната хемиска анализа која се употребува да се одреди масата на аналит со додавање на раствор со позната концентрација со помош на бирета.

Постапка на титрација

Видови на титрацијаУреди

Едноставна титрација.

Постојат повеќе видови на титрации, но најкористени се: киселинско-базните, редокс и комплексометриските титрации.