Степен на вистинитост

Во стандардната математика, исказот „нула му припаѓа на множеството { 0 }“ се смета за просто вистинит, додека исказот „еден му припаѓа на множеството { 0 }“ се смета за просто невистинит. Некои математичари, информатичари и филозофи велат дека еден исказ може да биде помалку или повеќе вистинит, наместо едноставно вистинит или невистинит.

Во математиката, оваа идеја може да се разработи во рамките на неопределената логика. Во информатиката ова наоѓа примена кај вештачката интелигенција. Во филозофијата пак, оваа идеја предизвикува интерес во случаи на неодреденост.

Поврзано уреди

Библиографија уреди

  • Zadeh, L.A. (1965). „Fuzzy sets“. Information and Control. 8 (3): 338–353. doi:10.1016/S0019-9958(65)90241-X. ISSN 0019-9958.