Стапка во секунда

Стапка во секунда (ст/с) е единица за брзина која изразува растојание во стапки изминато за време во секунди. Меѓународниот систем на мерни единици (SI) за оваа намена користи метар во секунда.

Меѓународните кратенки на оваа единица се: ft/s, ft/sec и fps, како и ретко употребуваната научна кратенка ft s-1.

Споредба

уреди
Споредба на позастапени единици за брзина
м/с
(m/s)
км/ч
(km/h)
ми/ч
(mph)
јазли
(kn)
ст/с
(ft/s)
1 м/с = 1 3,6 2,236936 1,943844 3,280840
1 км/ч = 0,277778 1 0,621371 0,539957 0,911344
1 ми/ч = 0,44704 1,609344 1 0,868976 1,466667
1 јазол = 0,514444 1,852 1,150779 1 1,687810
1 ст/с = 0,3048 1,09728 0,681818 0,592484 1

(со задебелено се означени прецизните вредности.)

Поврзано

уреди