Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

 
 
Реформата во [[Пензиски систем|пензискиот систем]] во Македонија била спроведена со цел да обезбеди материјална и социјална сигурност за сегашните и идните пензионери на долг рок. Ваков тип на реформа била неопходна во пензиското осигурување од причина што стариот - едностолбен систем, организиран според принципот на “генерациска солидарност”, бил соочен со сериозни проблеми во своето функционирање и се наметнало прашање дали ќе може да опстои во иднина.
Заради сето ова, по примерот на другите земји кои веќе презеле реформи во пензиското осигурување, Македонија извршила реформа на пензискиот систем, т.е. воспоставила повеќестолбен систем во пензиското осигурување. Воведувањето на капитално-финансираното пензиско осигурување, кое радикално се разликува од тековно-финансирано осигурување, се настојувало да се постигне долгорочна избалансираност на [[приходи|приходите]] и [[расходи|расходите]] на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија и обезбедување сигурност и заштита на пензионерите.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/reforma КБ прво пензиско друштво, Пензиска реформа во Република Македонија]</ref>