Разлика помеѓу преработките на „КБ Прво пензиско друштво“

(дополнување, промени во стилот, меѓујазични врски)
Инвестирањето на средствата на Прв задолжителен пензиски фонд се врши на начин кој обезбедува: сигурност на средствата, диверсификација на ризикот од инвестициите и одржување на адекватна ликвидност.<ref>[http://www.kbprvo.com.mk/web/guest/kbprvotvoren Прв задолжителен пензиски фонд]</ref>
 
КБ прво пензиско друштво на своите членови им наплатува надоместоци за управување со средствата и трансакциски провизии. Надоместоците за управување со средствата се менувале со текот на времето, паралелно со зголемувањето на бројот на членовите во друштвото.
КБ прво пензиско друштво на своите членови им наплатува надоместоци за управување со средствата и трансакциски провизии. Притоа, во периодот од [[1 јануари]] до [[31 мај]] [[2013]] година, друштвото наплаќало 4% од вредноста на уплатените придонеси за пензиско осигурување, како и дополнителен месечен надомест од 0,05% од вредноста на нето-средствата на задолжителниот фонд. Потоа, до крајот на 2013 година, овие надоместоци биле намалени и изнеувале 3,75% и 0,045%, соодветно. Покрај тоа, во текот на 2013 година, друштвото наплаќало трансакциони провизии во висина на 0,0113 денари по една сметководствена еднициа. Најпосле, за премин на осигурениците во друго друштво за управување со пензиски фондови, КБ прво пензиско друштво наплаќа надомест од 15 евра, кој се наплаќа само ако лицето било член во фондот помалку од 270 денови.<ref>Информатор за работата на КБпрво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
 
Табела 1: Надомест за управување со средствата на КБ прво пензиско друштво АД Скопје
 
{| class="wikitable"
|-
! Период !! Надомест
|-
| 31.12.2006 - 30.6.2007 || 8,5%
|-
| 1.7.2007 - 31.1.2008 || 7,9%
|-
| 1.2.2008 - 31.12.2009 || 6,8%
|-
| 1.1.2010 - 31.12.2010 || 5,5%
|-
| 1.1.2011 - 31.12.2011 || 4,5%
|-
| 1.1.2012 - 31.5.2013 || 4%
|-
| 1.6.2013 - 31.12.2013 || 3,75%
|-
|}
 
 
КБ прво пензиско друштво на своите членови им наплатува надоместоци за управување со средствата и трансакциски провизии. Притоа, во периодот од [[1 јануари]] до [[31 мај]] [[2013]] година, друштвото наплаќало 4% од вредноста на уплатените придонеси за пензиско осигурување, како и дополнителен месечен надомест од 0,05% од вредноста на нето-средствата на задолжителниот фонд. Потоа, до крајот на 2013 година, овие надоместоци биле намалени и изнеувалеизнесувале 3,75% и 0,045%, соодветно. Покрај тоа, во текот на 2013 година, друштвото наплаќало трансакциони провизии во висина на 0,0113 денари по една сметководствена еднициа. Најпосле, за премин на осигурениците во друго друштво за управување со пензиски фондови, КБ прво пензиско друштво наплаќа надомест од 15 евра, кој се наплаќа само ако лицето било член во фондот помалку од 270 денови.<ref>Информатор за работата на КБпрво пензиско друштво АД Скопје во 2013 година.</ref>
 
==КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд==
Анонимен корисник