Алатки

Ова е список на псоебни алатки кои корисниците можат да ги активираат на нивната страница за нагодување, наведени во определувањата. Овој преглед дава лесен пристап до системските пораки кои го определуваат описот и кодот на секоја алатка.

Алатки за прелистување    [Преглед]

Уредување    [Преглед]

Алатки за посредникот    [Преглед]

Алатки за посредникот: уредување    [Преглед]

Алатки за библиотека и складност    [Преглед]

  • Функција за соодветност при пуштање на скрипти на новото Современо руво коишто се испробани само на Монобук. Ова е задолжително ако ги користите алатките Twinkle или Friendly (заедно со многу други) со рувото Современо.  (Преглед | Извези)
    Користи: Gadget-modernskin-thunks.js
    Достапно во рувото Современо.
  • DejaVu Sans - фонт со поддршка за разни украсни знаци (дингбати). Оваа алатка работи на Google Chrome, Mozilla Firefox 3.5 и Safari. Инсталирајте ја алаткава ако ви треба подобар фонт и поддршка за знаци, но фонтовите не можат да се инсталираат непосредно на вашиот сметач.  (Преглед | Извези)
    Користи: Gadget-DejaVu Sans.css