Синти е име на пајонско племе, коешто живеело на просторот меѓу Кресненската и Рупелската клисури, во средниот тек на реката Струма. Филип II Македонски ги приклучил кон македонската држава. На нивна територија се создадени повеќе македонски градови, еден од кои го носи епотетот Синтика - Heraclea ex Sintis (според историчарот Тит Ливиј). Со текот на времето тие стануваат дел од македонскиот народ и ја следат неговата судбина.

ПоврзаноУреди