Сегашното време (презент) е глаголско време кое се користи за изразување на:

 • Дејствие во сегашноста
 • Состојба
 • Повторливо дејствие
 • Случка во блиска иднина
 • Дејствие кое се одвивало во минатото и продолжува да се одвива во сегашноста

Речиси сите индоевропски јазици имаат два типа на сегашно време: сегашно исказно (на исказен начин или „индикатив“) и сегашно погодбено (погодбен начин).

Македонско сегашно време уреди

Кај македонскиот јазик, сегашното време на несвршените глаголи може да се користи и како сегашно несвршено. Конјугација:

  пишува говори сака отвора
јас пишувам говорам сакам отворам
ти пишуваш говориш сакаш отвораш
тој, таа, тоа пишува говори сака отвора
ние пишуваме говориме сакаме отвораме
вие пишувате говорите сакате отворате
тие пишуваат говорат сакаат отвораат

Англиско сегашно време уреди

Кај англискиот јазик, сегашното време се дели на следниве облици:

 • Обично минато време: I go to school every day.
 • Сегашно: You are being rude. (во овој момент)
 • Сегашно свршено: I have had two computers.
 • Сегашно несвршено: She has been living in London for a year.

Шпанско сегашно време уреди

Кај шпанскиот јазик, сегашното време е речиси идентично на македонското. Конјугација:

  hablar comer insistir
yo hablo como insisto
hablas comes insistes
él/ella/usted habla come insiste
nosotros hablamos comemos insistimos
vosotros habláis coméis insistís
ellos/ellas hablan comen insisten

Француско сегашно време уреди

Кај францускиот јазик, сегашното време е речиси идентично на македонското. Конјугација:

  parler prendre finir partir
je parle prends finis pars
tu parles prends finis pars
il/elle/on parle prend finit part
nous parlons prenons finissons partons
vous parlez prenez finissez partez
ils/elles parlent prennent finissent partent

За изразување на сегашно несвршено време, често се користат изрази како „en train de“ или „en cours de“.

Jean est en train de manger. Жан јаде, Жан е во сред јадење.

On est en train de chercher un nouvel appartement. Бараме нов стан, ние сме во процес на наоѓање на нов стан.

Германско сегашно време уреди

Кај германскиот јазик сегашното време се обликува слично. Меѓутоа не постои сегашно несвршено време. Конјугација:

  gehen sprechen finden laufeнт
ich gehe spreche finde laufe
du gehst sprichst findest läufst
er/sie/es geht spricht findet läuft
wir gehen sprechen finden laufen
ihr geht sprecht findet lauft
Sie gehen sprechen finden laufen

Италијанско сегашно време уреди

Кај италијанскиот јазик, сегашното време е речиси идентично на македонското. Конјугација:

  guardare credere partire finire
io guardo credo parto finisco
tu guardi credi parti finisci
lui/lei/egli/ella guarda crede parte finisce
noi guardiamo crediamo partiamo finiamo
voi guardate credete partite finite
loro guardano credono partono finiscono

Португалско сегашно време уреди

Кај португалскиот јазик, сегашното време е речиси идентично на македонското. Конјугација:

  guardar comer partir acabar
eu guardo como parto acabo
tu* guardas comes partes acabas
ele/você/a gente guarda come parte acaba
nós* guardamos comemos partimos acabamos
vós* guardais comeis partis acabais
eles/vocês guardam comem partem acabam
 • (*)Овие ретко се користат во бразилскиот португалски; наместо тоа, на нивно место се користат você (tu); vocês (vós) и a gente (nós).
 • Сегашното несвршено време на бразилскиот португалски јазик се разликува од она кај европскиот. Во Бразил, сегашното несвршено се образува со наставката „-ndo“. Во Португалија, ова се прави со предлогот „a“ и инфинитивната форма на глаголот.

Латинско сегашно време уреди

Кај латинскиот јазик, сегашното време се преведува како несвршено или просто. Конјугација:

  plicāre debēre dicere cupere scīre
Ego plicō debeō dīcō cupiō sciō
Tu plicās debēs dīcis cupis scīs
Is, Ea, Id plicat debet dicit cupit scit
Nos plicāmus debēmus dīcimus cupimus scīmus
Vos plicātis debētis dīcitis cupitis scītis
Ei, Eae, Ea plicant debent dīcunt cupiunt sciunt

Бугарско сегашно време уреди

Кај бугарскиот јазик, сегашното време на несвршените глаголи е идентично на ангиското обично минато време и може да се користи и како сегашно и сегашно несвршено. Конјугација:

  писати* говорити* искати* отваряти*
аз пиша говоря искам отварям
ти пишеш говориш искаш отваряш
той, тя, то пише говори иска отваря
ние пишем говорим искаме отваряме
вие пишете говорите искате отваряте
те пишат говорят искат отварят

*Архаизам, нема инфинитив во современиот јазик.

Поврзано уреди