Санаториум (појаснување)

појаснителна страница

Санаториум може да се однесува на еден од следниве поими: