Римско граѓанско право

(Пренасочено од Римско право)

Под терминот Римско право се подразбира правниот поредок кој бил во сила во сила во Римската држава од основањето на Рим (754 година пред нашата ера) па сè до смртта на императорот Јустинијан (565 година) Поаѓајќи од принципите на историскиот материјализам, како предмет на римскотот право се изучуваат комбинирано елементи на историјата на римската држава и на изворите на римското право и елементи на институциите. Римското право се води и како ius Romanorium, ius romanum.

CIC, 1583