Регионализација во буквална смисла на зборот означува тенденција на формирање региони.

Во смисла на национална политика означува тенденција на регионализација на една земја и давање овластувања на централната власт во рацете на локалната власт.

Во меѓународна смисла, ја покажува тенденцијата на две или повеќе земји кон создавање заедничка политика типична за географскиот и културен регион во кој тие се наоѓаат.