Протонација

Протонација е адиција на протон (H+) на атом, молекула или јон. Бренштед-Лориева киселина е супстанција што протонира друга супстанција. Обратен процес од протонација е депротонација.