Потконтинент

Потконтинент е поголема територија на периферијата на некој континент, како на пример, Индискиот Полуостров кој често се именува како Индиски Потконтинент.