Пишан јазик е поим во лингвистиката кој се однесува на пишаната форма на еден јазик. Пишаниот јазик е знаковен приказ на усниот или знаковниот јазик. Голем број од светските јазици опстојуваат во пишана и устна/ знаковна форма, но голем е бројот на јазици кои се само устни.

Пишан наспроти устен

уреди

За разлика од устната форма на јазикот, пишаната е поконзервативна и не се менува со истата брзина како и устниот. Понекогаш, еден или повеќе регистри на еден јазик стануваат различни од стандардниот јазик, тогаш се јавуваат дигослите. Сепак, диглосите често се сметаат за еден јазик, односно регистарот (дијалектот, жаргонот) е дел од литературниот јазик.

Пишаниот јазик е тесно сврзан со правописот. Сите јазици користат еден од следните правописи: етимолошки, морфолошки или фонолошки. Сепак, важно е да се напмене дека ниту еден правопис не е чист, туку се користат некои елементи од сите правописи. Македонскиот јазик има фонолошки правопис, односно изговорот и пишаната форма се исти. Англискиот, на пример, користи етимолошки правопис и изговорот често е различен од пишаната форма.

Наводи

уреди
  • Ankerl, Guy. Global communication without universal civilization. INU societal research. Vol.1: Coexisting contemporary civilizations : Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western. Geneva: INU Press. стр. 59–66, 235–236. ISBN 2-88155-004-5.
  • Пишан јазик Архивирано на 18 март 2012 г.

Поврзано

уреди