Парламентарен систем

форма на управување

Парламентарен систем или парламентарна демократија се одликува со зависноста на извршната власт од директна или индиректна поддршка од парламентот, изразена преку гласање за владата и гласање на доверба на владата. Поради тоа не постои јасна поделба на овластувањата помеѓу извршната и легислативната власт. Парламентарните системи обично имаат јасна диференцијација помеѓу шефот на владата и шефот на државата, при што шефот на владата е премиер или прв министер избран од парламентот, а шефот на државата е претседател (често избран на општи избори) или монарх.

Карта на различни парламентарни системи