Парен број — секој број кој е делив со 2. Во математиката парните броеви се означуваат со 2k, каде што k припаѓа на множеството на цели броеви. Пример за парни броеви се 2, 4, 6, 8, 10