Палинологија

Палинологија e научна дисциплина која го анализира поленот од фосилите и помага во реконструкција на древната вегетација и клима. Може и често пати нејзините резултати се комбинираат со другите методи на археологијата на животната средина, како:биоархеологијата и зооархеологијата