Офталмологија

Офталмологијата е гранка на медицината која што ја проучува анатомијата, физиологијата и патологијата на окото. Зборот офталмологија доаѓа од грчките зборови ophthalmos што значи око и logos што значи наука.

Ретинална камера.