Откуп е предавање на архивски материјал од имателот со паричен надоместок.

Имателот може да го понуди архивскиот материјал кој го поседува, а понудениот материјал за откуп го проценува Комисија за откуп на архивски материјал при што изготвува записник со опис и попис на видот, содржината, годината и цената за секој документ. Записникот се изготвува во три примероци, од кои два остануваат во архивот и еден за лицето од кои се откупени документите.

Поврзано

уреди

Наводи

уреди