Отворениот тип на циркулаторен систем се состои од крвни или лимфни садови кои не се меѓусебно поврзани.Ваков циркулаторен систем имаат мекотелите,раковидните животни и др.,кај кои телесната течност се излива меѓу ткивата или органите.Кај повисоко организираните ракови постои и срце.