Оптоелектроника — поле на електрониката кое се занимава со уреди кои емитуваат, востановуваат и контролираат светлина. Ова обично се смета за гранка на фотониката. Во овој контекст, покрај видливите облици на светлосно зрачење под „светлина“ подразбираме и зрачења како гама-зраците, X-зраците, ултравиолетовите и инфрацрвените зраци. Оптоелектронските уреди се претворачи од оптички во електрични сигнали и обратно, или пак инструменти кои користат такви уреди при нивната работа. Честопати се среќава поимот „електрооптика“ како синоним, но ова е погрешно, бидејќи тоа е поширока гранка на физиката која се занимава со сите заемни дејства помеѓу светлината и електричните полиња, без разлика дали се работи за уред.

Ласерска диода и монета за споредба

Оптоелектрониката се заснова на квантномеханичките ефекти на светлината врз полупроводните материјали, напати во присуство на електрични полиња.

Важни примени на оптоелектрониката:

Поврзано уреди

Надворешни врски уреди