Оогенеза - процес на создавање и созревање на ооцитите (јајце-клетките). Тој се одвива во овариумите. На крајот од овој процес се добива зрела хаплоидна јајце-клетка.

Шематски приказ на процесот на оогенеза

Поврзано уреди