Оогенеза - процес на создавање и созревање на ооцитите (јајце клетките). Тој се одвива во овариумите. На крајот од овој процес се добива зрела хаплоидна јајце клетка.

Шематски приказ на процесот на оогенеза

ПоврзаноУреди