Обградено римување

Обградено римвуање е она римување кога се римуваат првиот и четвртиот и вториот и третиот стих.