Нодиум е делот од растителното стебло од кој се формира листот. Делот од стеблото меѓу два нодиуми е наречен интернодиум.