За Нова Битола се смета делот од градот над техничкото училиште и над супермаркетот "Веро". Овој дел од градот е изграден во 80-тите години и претставува едно од најновите населени места во Битола. Во населбата се претежно згради, но има и голем број куќи, како и ОУ „Св. Климент Охридски“. Во населбата исто се наоѓа и црквата „Собор на сите македонски светители“ - Битола, СОТУ „Ѓорѓи Наумов“, Клиничката болница Др Трифун Пановски, болницата за заразни болести и средното техничко училиште. Често кога се кажува Нова Битола се мисли и на населбите Ремо, Брусничка населба, Лавчанска населба и горниот дел на населбата Довлеџик, бидејќи овие населби исто така се изградени во поновата ера на градот. Улици кои спаѓаат овде се:

  • Анести Пановски
  • АСНОМ
  • Бонде Скерлевски
  • Димче Лахчански
  • Јадранска
  • Јанко Палигора
  • Партизанска (дел)
  • Ружа Делчева
  • Тодор Паница
  • Народни Херои