Мономерсоединението од кое со полимеризација се добива полимер.