Монери претставуваат едноклеточни организми без јадро во клетката какви што се бактериите.Таа ги содржи гените(наследен материјал кој се пренесува од организам на организам).Тие се прокариотни организми. Во царство на монери најбројни и најзначајни се бактериите.Тие се распространети во сите животни средини вода воздух и почва.Бактетиската клетка е помала и од животниската и од растителната клетка.Таа има многу мала големина и затоа може да се погледни само со микроскоп,тие организми се наречени микроорганизми. Сите бактерии се исхрануваат различно.Некои од нив вршат фотосинтеза и спаѓаат во произведувачи .Други пак,се исхрануваат со готова храна,што ја примаат низ клеточната обвивка и имаат важна улога во природата како разградувачи на труповите на сите други организми(со габите се наречени и чистачи). Меѓутоа бактериите ја расипуваат храната затоа што во неа брзо се размножуваат.

Дрво на животот во Generelle Morphologie der Organismen (1866)[1]

  1. Грешка во наводот: Погрешна ознака <ref>; нема зададено текст за наводите по име Haeckel67.