Момент на импулсот

Момент на импулсот (познат и како момент на количеството движење или аголен момент) е физичка величина со која се мери настојувањето на материјалното тело да продолжи да ротира. Формално се дефинира како: