Молекуларна биологија

Молекуларна биологија — гранка на биологијата која ги проучува основните појави на животот (метаболизам, наследност, надразливост) на ниво на молекули што ја градат клетката. Полето на молекуларната биологија се преклопува со полињата на интерес на биологијата и хемијата, особено со генетиката и биохемијата.

Анимација на ДНК-завојница