Млада планина

Млада планина, верижна планина или венечна планина е планински систем кој потекнува од младите геолошки периоди, како на пример, мезозоикот или кенозоикот.

Планината Бистра во Македонија е пример за млада верижна планина.