Над стратосферата, до од околу 80 km се наоѓа мезосферата. Стратосферата, заедно со мезосферата е застапена со околу 20% во вкупната атмосфера.

Приказ на мезосфера