Лост претставува секое тврдо тело кое може да се врти околу една неподвижна точка (ослонец) и притоа му дејствуваат две сили кои се стремат да направат спротивни завртувања. Претставува една од шесте прости машини опишани од ренесансните научници. Со употреба на мала сила со лостот може да се совладаат големи отпори. Најстарите записи за лостот потекнуваат од III век п.н.е. во списите Архимед.

Лост
Palanca-ejemplo.jpg
Лостот се користи за употреба на голема сила при мало растојание на едниот крај со употреба на мала сила на поголемо растојание на другиот крај.
Класификацијапроста машина
Дејностградежништво
Тежинамасата по забрзување на зем. тежа
Горивопотенцијална и кинетичка енергија {механичка енергија}
Деловипотпора или стожер, товар и напор