Лицнеста жица

Лицнеста жица – спроводна жица која е приспособена за пренос на струја на високи фреквенции. Секоја жица се состои од лицни (тенки жички) кои меѓу себе се електрично изолирани. Идеално, лицните се преплетени за да ја формираат финалната жица. Кај лицнестата жица во трговијата, овие лицни најчесто се усукани.

Лицнеста жица направена од 8 тенки испреплетени жици
Лицнеста жица која се состои од повеќе жици меѓусебно електрично изолираи. Вообичаено жиците се испреплетени но тоа не е прикажано на овој дијаграм.

Причини за нејзино користењеУреди

Заради површинскиот ефект, на обичната бакарна жица, која нормално има мала отпорност, при течење на струја со висока фреквенција ѝ се зголемува нејзината импеданса. Заради тоа, користењето на стандардна бакарна жица во електромагнетите и трансформаторите кои работат на високи фреквенции може да доведе до катастрофа: импедансата на жицата многу се зголемува и загубите заради Џуловиот ефект во жиците може да доведат до екстремно битно зголемување на температурата. Користењето на лицнеста жица овозможува да се намалат овие проблеми.

СоставУреди

За да се избегне овој ефект, доволно е жицата да се подели на тенки лицни, електрично изолирани меѓу себе. Секоја од овие лицни треба да има дијаметар помал од дебелината на површинскиот ефект (скин-дебелината) на работната фреквенција. Ова не е доволно за надминување на проблемот заради ефектот на близина кој ја прави отпорноста на жицата голема при високи фреквенции, бидејќи струјата не се распределува подеднакво меѓу лицните. За надминување на проблемот на близина, потребно е секоја лицна да ја менува својата позиција, односно да не биде постојано на исто место. Така, струјата се распределува подеднакво меѓу лицните. Еден начин за тоа е лицните да се преплетат или усукаат меѓу себе.

Во праксаУреди

Треба да се избере дијаметар на лицнестите во функција од фреквенцијата на која ќе се работи, така што нивниот дијаметар биде помал од скин-длабината. Вкупниот дијаметар на жицата е во функција од струјата која ќе тече низ неа и потребната импеданса. Постојат таблици кои ги даваат овие зависности.

Надворешни врскиУреди