Лакуна во текстологијата е поим кој ја означува секоја празнина во текстот (најчесто во стари или текстови во ракопис), настаната како последица на некое механичко оштетување, свесна интервенција или по грешка на препишувачот.

Прва страна од Бернеров Кодекс со лакуна кај Римјани 1:1-4