Кромлех

вид мегалитски споменик

Кромлех (британски поим за „крив камен“) е мегалитски споменик, од типот на менхир. Кромлесите имаат претежно сакрална функција и често се поврзани со конструкции од типот на хенџ.

Класичен кромлекс од севера на Англија