Следејќи го примерот на Б. Травен, иако во многу поблага верзија, ќе оставам за мене да зборуваат не моите биографски податоци, туку некои ставови кои посебно ми се блиски и особено ме инспирирале:

  • Карл Маркс: „Ако конструирањето на иднината и давањето конечни решенија за сите времиња не е наша работа, тогаш уште појасно е што треба да направиме во сегашноста: мислам на безобѕирна критика на сè постоечко, безобѕирна во таа смисла, што критиката нема да се плаши од своите резултати и исто толку малку ќе се плаши од судирот со постоечките сили.“ [1]
  • „Забрането е да се забранува!“ - една од паролите од бунтовната 1968
  • Светозар Стојановиќ: треба да се признава само авторитетот на вистината, а не вистината на авторитетот.
  • Теренциј: „Човек сум и ништо човечко не ми е туѓо.“
  • Ерих Фром: „Само оној што не може да создава сака да уништува.“